Notice: JavaScript is not enabled. Please Enable JavaScript so Functions Can work correctly.

แนวทางการจัดการองค์ความรู้ของคณะสถาปัตยฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการความรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารองค์ความรู้ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ เช่น

  1. การกำหนดความรู้และแหล่งของความรู้  (Knowledge Identification)
  2. การแสวงหาความรู้จากภายนอก (Knowledge Acquisition)
  3. การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation)
  4. การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Knowledge Integration)
  5. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และ
  6. การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  (Knowledge Maintenance) เพื่อนำไปใช้ใหม่ในอนาคต

 

ทั้งนี้ กระบวนการจัดการความรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้น นับเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติได้ถึงสองระดับ คือ ในมิติของผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล  (Individual Performance) และมิติของผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร  (Organiaztional Performance)

 

กระบวนการจัดการความรู้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบัน และด้านการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสถาบันมีการกำหนดความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ไว้อย่างน้อย 5 องค์ความรู้ คือ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ การบริการที่ดี การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การบริหารเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละองค์ความรู้ที่สถาบันกำหนดขึ้นนั้น มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการดำเนินการจัดการความรู้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบัน โดยให้มีการดำเนินการจัดการความรู้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางเว็ปไซต์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และบอร์ด ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ความรู้ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน หน่วยงาน และสังคมภายนอกต่อไป