Notice: JavaScript is not enabled. Please Enable JavaScript so Functions Can work correctly.

ข่าวสารวิจัย

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัน ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าวจะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย  โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://academic.trf.or.th