เอกสาร/สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัญญาการยืมเงิน
ยื่นต่อ     คณบดี     
แบบ สค.001
เลขที่......................
วันครบกำหนด
............................................
ขออนุมัติใน เดือน    ปี พ.ศ.

ข้าพเจ้า     ตำแหน่ง  
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ของหน่วยงาน     โทร  ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบท้าย
จำนวนเงิน  บาท ()
           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทุกประการ และจะนำหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ส่งคืนภายในกำหนด ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางสถาบัน ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

ลายมือชื่อ ...........................................................................................ผู้ยืม   วันที่........................................................................
เสนอ     คณบดี     
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้

ลงชื่อ .......................................................................................................     วันที่........................................................................
  ()
 
คำอนุมัติ
อนุมัติ ให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น

ลงชื่อผู้อนุมัติ ................................................................................................ วันที่........................................................................
   )
 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีผู้ตรวจสอบ  
  นักวิชาการเงินและบัญชี