คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การเบิกจ่าย "ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ"

------------------------------------------
   เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วยเอกสารจำนวน ๔ ชุด คือ
    ๑.เรื่องขออนุมัติ (เสนอคณบดีอนุมัติ ตามคำสั่งมอบอำนาจที่ ๑๘๖๕/๒๕๕๕ ข้อ ๑.๑.๙
       (๑.๑ ตัวอย่าง)   (๑.๒ แบบฟอร์ม)
    ๒. หลักฐานการจ่ายเงิน
       (๒.๑ ตัวอย่าง)   (๒.๒ แบบฟอร์ม)
    ๓. บัญชีลงเวลา
       (๓.๑ ตัวอย่าง)   (๓.๒ แบบฟอร์ม)
    ๔. ใบจองเงิน
       ๔.๑ สำหรับส่วนวิชาการ
       (๔.๑.๑ ตัวอย่าง)   (๔.๑.๒ แบบฟอร์ม)
   ๔.๒ สำหรับส่วนสนับสนุนวิชาการ
       (๔.๒.๑ ตัวอย่าง)   (๔.๒.๒ แบบฟอร์ม)
  (ข้อ ๑ และข้อ ๔ จะต้องแนบเอกสารมาพร้อมการจัดทำเรื่องขออนุมัติใช้เงิน)
 
   สืบค้นข้อมูลประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ -> LINK
 
   ข้อสังเกตุ -> LINK