เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรม ประวัติคณะฯ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์

“ 2020 มุ่งสู่ 1 ใน 10
ผู้นำอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน
ด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม ศิลปะ
และการออกแบบสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ”

ปณิธาน

“สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม
และบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านสถาปัตยกรรม
ศิลปะและการออกแบบ อันเกิดประโยชน์ต่อสังคม”

ปรัชญา

“ สรรค์สร้างความรู้ สู่การปฏิบัติ ”

พันธกิจ

 1. ด้านการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถประยุกต์
  ใช้ความรู้ในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

 2. ด้านการวิจัย : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และบูรณาการอันเป็นประโยชน์
  ต่อสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 3. ด้านการบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
  การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : สนับสนุนกิจกรรมและธำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี
  เพื่อสร้างสรรค์สังคม

 5. ด้านการบริหารจัดการ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับโครงสร้าง
  องค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎี
  และการปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในเชิงบูรณาการ

 2. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานวิชาการด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
  โดยบูรณาการเทคโนโลยี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 3. เพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปและวัฒนธรรมอันดี และส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
  ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้สอดคล้องกับ
  โครงสร้างองค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
  กิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายการดำเนินงาน

ด้านการเรียนการสอน

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อลดปัญหาการดำเนินงาน
  และลดภาระค่าใช้จ่าย
 • ทำการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของนักศึกษาเพื่อพัฒนา
  การเรียนการสอน
 • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
  และมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
 • จัดทำหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • เพิ่มจำนวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน (จำนวนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษา)
 • การส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย
  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 • จัดทำการสำรวจและวิจัยความต้องการของตลาดเพื่อนำมาใช้พัฒนาและ
  ปรับปรุงหลักสูตร
 • จัดทำหลักสูตรใหม่ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
  ความต้องการของตลาด และความต้องการของประเทศ
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
  ในภูมิภาคอาเซียน

นโยบายการดำเนินงาน

ด้านการวิจัย

 • สร้างระบบบริหารงานวิจัย
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานวิจัยเงินรายได้ของคณะ
 • การจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัย
 • ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ได้ทำงานวิจัย หรือ
  การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • พัฒนาระบบรวมและคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยและ
  งานสร้างสรรค์ ไปสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์
 • คัดสรรผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิจัย ไปสู่การจดสิทธิบัตร

นโยบายการดำเนินงาน

ด้านการบริหารจัดการ

 • ทบทวนและปรับปรุง ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถาบันนำสู่การบริหารที่สอดคล้อง
  กับบริบทมหาวิทยาลัยในกำกับ
 • สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • สร้างระบบบริหารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
 • สร้างระบบบริหารองค์ความรู้ และการจัดการองค์ความรู้ของคณะ
 • พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของคณะ
  เพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • จัดทำแผนความต้องการบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสูตร
  ในปัจจุบันและหลักสูตรใหม่
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
 • ดำเนินการประเมินผลโครงการทางด้านกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกโครงการ
  และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
  ในลักษณะของส่วนงานวิชาการที่มีโครงสร้างไม่เหมือนเดิม
 • สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของคณะ
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน และแก้ไขปัญหาทางด้าน
  การเงินของคณะ
 • สร้างระบบบริหารการเงิน ทรัพย์สินและทรัพยากร เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและ
  ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • จัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นำผลการประเมินการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินการ
 • ปรับปรุงระบบการบริหารงานของส่วนงานวิชาการ โดยการจัดโครงสร้างของการทำงานและ
  บุคลากรเพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและลดขั้นตอน
 • พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารงาน เพื่อการลดขั้นตอน บุคลากร และ
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • สร้างกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของคณะ
 • สร้างอัตลักษณ์ของคณะให้ชัดเจน
 • สร้างแผนงานใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะและสถาบันฯ

นโยบายการดำเนินงาน

ด้านการบริการวิชาการ

 • ส่งเสริมการทำตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ โดยสร้างระบบรองรับการทำผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์
 • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
 • จัดหน่วยงานจัดพิมพ์ เอกสาร ตำรา และหนังสือ เพื่อรองรับพันธกิจทางด้าน การเรียนการสอน
 • จัดให้มีการทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ เพื่อกำหนดเป็นแผนการจัดการ ความรู้ที่มีระบบยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 • ประเมินผล ปรับปรุงและกำหนดเป้าหมายของ การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมในทุกโครงการ
 • จัดทำโครงการบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับจาก หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
 • ประเมินผล รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไปสู่การวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่อย่างเป็นระบบและนำไปสู่ การใช้ประโยชน์