เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Film and Digital Media

ภาพรวมสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสรรค์สร้างความรู้ สู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดวิชาชีพอุตสาหกรรมภาพยนตร์

Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Film and Digital Media
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ศป.บ. (ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Fine and Applied Arts (Film and Digital Media)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.F.A. (Film and Digital Media)
LeveL
Bachelor Degree 4 year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบันฯ