เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์

Bachelor of Fine Arts Program in Painting

ภาพรวมสาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความเชี่ยวชาญงานด้านจิตรกรรม หรือสามารถบูรณาการงานจิตรกรรมเข้ากับสื่ออื่นๆ ได้โดยมีลักษณะเด่นเฉพาะบุคคลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรม


 
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Fine Arts Program in Painting
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ศป.บ. (จิตรกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Fine Arts Program in Painting
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.F.A. (Painting)
LeveL
Bachelor Degree 4-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน