เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

Bachelor of Fine Arts Program in Sculpture

ภาพรวมสาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความเชี่ยวชาญงานด้านประติมากรรม หรือสามารถบูรณาการงานประติมากรรมเข้ากับสื่ออื่น ๆ ได้โดยมีลักษณะเด่นเฉพาะบุคคลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรม
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรม)
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Fine Arts Program in Sculpture
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ศป.บ. (ประติมากรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Fine Arts (Sculpture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.F.A. (Sculpture)
LeveL
Bachelor Degree 4 year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน