เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

Bachelor of Fine and Applied Arts Programme in 3D-Based Communication Design

ภาพรวมสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ

ปรัชญาหลักสูตร

การศึกษาว่าด้วยเรื่องการออกแบบสื่อสารโดยใช้สิ่งของที่มีสัณฐานสามมิติเป็นสื่อนำพาสาระ ความหมาย สู่ผู้รับสาร อย่างสร้างสรรค์มีศิลปะและความงาม ก่อให้เกิดสุนทรียะทางการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ของมนุษย์ อาศัยหลักการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบสื่อสาร เข้ากับปัจจัยทางด้านมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การตลาด รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาการออกแบบอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นไปได้ตามหลักการผลิตชิ้นงาน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการออกแบบเพื่อการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในบริบทที่หลากหลาย มุ่งเน้นคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ และคุณค่าใช้สอย โดยคำนึงถึงหน้าที่และบทบาทของนักออกแบบที่ดีมีความรับผิดชอบ คุณธรรมและสำนึกต่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบสื่อสารผ่านโครงสร้าง วัตถุ หรือชิ้นงานสามมิติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Fine and Applied Arts Programme in 3D-Based Communication Design
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสนเทศสามมิติ)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ศป.บ. (การออกแบบสนเทศสามมิติ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Fine and Applied Arts (3D-Based Communication Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.F.A (3D-Based Communication Design)
LeveL
Bachelor Degree 4 year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน