เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น

Bachelor of Fine Arts Program in Printmaking

ภาพรวมสาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความเชี่ยวชาญงานด้านภาพพิมพ์ หรือสามารถบูรณาการเข้ากับสื่ออื่น ๆ ได้โดยมีลักษณะเด่นเฉพาะบุคคลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปกรรม
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Fine Arts Program in Printmaking
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Fine Arts (Printmaking)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.F.A. (Printmaking)
LeveL
Bachelor Degree 4-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน