เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาโท
Masters Degree
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

Master of Architecture Programme in Industrial Design

ภาพรวมสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

ปรัชญา
การสร้างองค์ความรู้เชิงลึกของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ด้วยเนื้อหาการวิเคราะห์วิจัยที่เน้น องค์ความรู้หลัก 3 ด้าน คือ การออกแบบ การผลิต และการตลาด ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชน์สูงสุดด้าน การใช้งาน และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ความสำคัญ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงในโลกทางด้านสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและการแข่งขันภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีส่งผลต่อวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงเล็งเห็นความจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันต่อความ เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่นักออกแบบให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีรวมถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ ผู้บริโภค

เว็บไซต์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 

Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Master of Architecture Programme in Industrial Design
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.ม. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Master of Architecture (Industrial Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
M. Arch. (Industrial Design)
LeveL
2
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ เช่น การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบงานโลหะ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบหัตถ อุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก
3.คุณสมบัติเพิ่มเติม แผน ก แบบ ก1
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหรือการท างานอย่างน้อย 2 ปีอยู่ในสาขาวิชาการออกแบบ อุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาวิชาการออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีหนังสือ รับรองการปฎิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา