เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาโท
Masters Degree
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน

Master of Architecture Program in Tropical Architecture

ภาพรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน

ปรัชญา
การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศเขตร้อนเพื่อความยั่งยืนทาง สถาปัตยกรรม มีการศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้รอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้สู่ สากลได้อย่างถูกต้อง ร่วมสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การพัฒนาประเทศ ปลูกจิตสำนึกให้เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และเปิดโอกาสด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางสถาปัตยกรรมในระดับสูง

ความสำคัญ
การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน เป็นการนำหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี เข้ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อน แก้ไขปัญหาการใช้พลังงานในอาคารที่มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทำลายทรัพยากร สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และกฎหมายอาคาร สภาพแวดล้อม และ ข้อกำหนด ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานให้มีศักยภาพและทักษะที่ก้าวทันกับการ เจริญเติบโตทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเป็นผู้นำทางวิชาการด้านนี้ต่อไป 
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Master of Architecture Program in Tropical Architecture
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Master of Architecture (Tropical Architecture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
M.Arch. (Trop. Arch.)
LeveL
Bachelor Degree 2-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก.)
2.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่สภาสถาปนิกรับรอง
3.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ ก.พ.รับรอง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา โดยผ่านการเห็นชอบแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา