เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาโท
Masters Degree
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Master of Architecture Program in Architectural Technology

ภาพรวมสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรที่ มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคาร อุปกรณ์และงานระบบประกอบอาคารและการ บำรุงรักษาอาคาร ทั้งในช่วงการออกแบบ ช่วงการก่อสร้างและช่วงอายุการใช้งานของอาคารใ ห้มี ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้วิเคราะห์วิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีในขั้นสูง และนำไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ 

.
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Master of Architecture Program in Architectural Technology
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Master of Architecture (Architectural Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
M.Arch. (Arch.Tech.)
LeveL
Bachelor Degree 2-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)

2.มีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่ ได้ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก หรือผ่านการศึกษาวิชาด้านออกแบบสถาปัตยกรรมหลักไม่น้อยกว่า 62 หน่วย กิต โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรว่าให้เป็นนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาทดลองเรียน