เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาโท
Masters Degree
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Master of ArchitectureProgram in Interior Architecture

ภาพรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ปรัชญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เน้นผลิตสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ขั้นสูง ให้มี ความสามารถด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ บูรณา การ เพื่อนำไปสู่การออกแบบ การพัฒนาองค์ความรู้หรือต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน สถาปัตยกรรมภายใน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งาน การใช้เทคโนโลยีช่วยในการ ทำผลงานและการสืบค้นข้อมูล เพื่อการพัฒนางานด้านวิจัยและออกแบบให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล

ความสำคัญ
เนื่องจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในปัจจุบัน เป็นวิชาชีพหนึ่ง ที่จะได้รับ ผลกระทบจากการค้าเสรี จึงทำให้การพัฒนานักออกแบบ สถาปนิกภายในขั้นสูง มีความจ าเป็นเป็นอย่าง มาก เพื่อที่จะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่สถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ มัณฑนศิลป์ กับต่างประเทศประกอบกับสถานการณ์ในวงการออกแบบและการก่อสร้าง มีความจำเป็นในการขยายขอบเขตความรู้และทักษะขั้นสูงการออกแบบเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

.
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Master of ArchitectureProgram in Interior Architecture
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Master of Architecture (Interior Architecture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
M.Arch. (Interior Architecture)
LeveL
Bachelor Degree 2-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง หรือ การ ออกแบบอื่นๆ โดยได้รับวุฒิการศึกษาที่ก.พ.รับรอง
2.กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง หรือ การออกแบบอื่นๆ โดยได้รับวุฒิการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
3.สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษา หรือกำลังศึกษา ในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน จะต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่คิดรวมหน่วยกิตในหลักสูตร
4.ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)