เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาโท
Masters Degree
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Environmental Planning

ภาพรวมสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

สําหรับผูจบปริญญาโท 
1. ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรตองไมเกิน 2 ปการศึกษา
2. จํานวนหนวยกิตที่จะตองศึกษาตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต

อาชีพที่ประกอบได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา
1. นักผังเมือง
2. นักวิเคราะห์โครงการและวางแผน
3. อาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ
4. ที่ปรึกษาทางด้านผังเมือง

Facebook Urban KMITL

Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Environmental Planning
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Environmental Planning
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
M.U.R.P. (Urban and Environmental Planning)
LeveL
Bachelor Degree 2-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตร