เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาโท
Masters Degree
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Master of Fine Arts Program in Visual Arts

ภาพรวมสาขาวิชาทัศนศิลป์

ปัจจุบันรูปแบบของงานศิลปะมิได้จำกัดอยู่เพียงแค่งานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์เท่านั้น หากแต่เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะผสมผสานทั้งรูปแบบแนวความคิดตลอดจนเทคนิควิธีการนำเสนอที่กว้างขวาง อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหา บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านศิลปกรรมได้อย่างกว้างขวาง อิสระ โดย ไม่จำกัดรูปแบบของการสร้างสรรค์ สามารถครอบคลุมได้ทุกสาขาวิชาทั้งในลักษณะงานศิลปะแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะคอมพิวเตอร์ ศิลปะวิดีทัศน์ และ ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะผสมผสานกับความ เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และปรัชญาของสถาบัน
.
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Master of Fine Arts Program in Visual Arts
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ศป.ม. (ทัศนศิลป์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Master of Fine Arts (Visual Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
M.F.A. (Visual Arts)
LeveL
Bachelor Degree 2-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2553 และคณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา