เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาเอก
Doctorate
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

Doctor of Architecture Program in Multidisciplinary Design Research

ภาพรวมสาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

ปรัชญา
ศึกษาการบูรณาการความเข้าใจในหลักการวิจัยเชิงประจักษ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้สำหรับการออกแบบทางกายภาพ และเทคนิควิธีการออกแบบ รวมทั้งการเรียนการสอน การออกแบบ สมัยใหม่ ทฤษฎีสมัยใหม่ในการออกแบบ ปรัชญาการพัฒนา ระเบียบวิธีการวิจัย เทคนิคการวิจัย และปรัชญาการ ออกแบบศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการสอนการออกแบบสำหรับระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการตอบสนองต่อการรับรู้ ของผู้ใช้ด้านจิตวิทยาสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และความยั่งยืนทางระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันจะนำให้เกิดการ พัฒนาด้านการออกแบบในระดับชาติอย่างยั่งยืน 

ความสำคัญ
เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการออกแบบ มักเกิดจากผลของการวิจัย เช่นเดียวกับศาสตร์ในสาขา สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นกระบวนการและระเบียบวิธีการวิจัย จึงนับว่ามีความสำคัญต่อการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบุคลากรด้านการศึกษาตลอดจนนักวิชาชีพที่ทำหน้าที่อธิบายงานออกแบบ ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนสำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงประจักษ์เพื่อต่อยอดความรู้เดิม 

.
Facebook Multidisclipinary Design Research, KMITL


Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Doctor of Architecture Program in Multidisciplinary Design Research
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Doctor of Architecture (Multidisciplinary Design Research)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
Arch D. (Multidisciplinary Design Research)
LeveL
Bachelor Degree 2-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของ สถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.)
2.มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้คือ ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาโทจาก สถาบันอุดมศึกษาที่หน่วยงานราชการรับรองทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
          - ปริญญาโททางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมเขตร้อน สถาปัตยกรรมภายใน เทคนิคสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบ ศิลปอุตสาหกรรม
          - ปริญญาโททางการวางผังเมืองและภาค
          - ปริญญาโททางศิลปะ
          - ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน การวางผังเมืองและภาค การออกแบบศิลปอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในแผน ก และผ่านการเรียนวิชาด้านการออกแบบทางวิชาชีพเช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบศิลปอุตสาหกรรม ศิลปกรรม และการวางผังกายภาพด้านเมืองในระดับปริญญาโท รวมกันไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเน้นเชิงวิจัย และผ่านการเรียนวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หรือการวิจัยเพื่อการออกแบบ และวิชาสถิติ ในระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาโดยได้รับเกรดในวิชาดังกล่าวไม่ต่ ากว่า B+ และมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ า กว่า 3.50 ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
.