เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก

Bachelor of Architecture

ภาพรวมสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก

ปรัชญาหลักสูตร

จัดการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ ด้านวิชาการทั้งในภาคทฤษฎี และประสบการณ์ความชำนาญ จากการฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้และก้าวทัน เทคโนโลยีแผนใหม่ ให้มีความรู้และตระหนัก ถึงความเชื่อมโยงกับสหศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้ง สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติและต่างชาติ
 
รวมถึงการการเรียนรู้และใส่ใจต่อ สภาพแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ ให้มีความ สอดคล้องกับ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาบัณฑิตในสาขาสถาปัตยกรรมที่ มีความ รอบรู้ ควบคู่กับจริยธรรม มีความสามารถและ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพได้ทัดเทียม กับอารยประเทศและ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Architecture Program in Architecture.
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมหลัก)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.Arch (Architecture)
LeveL
Bachelor Degree 5-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอน มาจาก สถาบันการศึกษาแห่งอื่น

2 เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดย สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผ่านการ สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อที่เป็นไปตามข้อบังคับการเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3 กรณีนักศึกษาเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น หลักสูตรที่เทียบโอน มาต้องเป็น หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยสภาสถาปนิก และการเทียบโอนต้อง ผ่านเกณฑ์พิจารณาใน สาระของโครงสร้างหลักสูตร โดยต้องได้รับความเห็นชอบ จากอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนเข้า