เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Bachelor of Architecture in Interior

ภาพรวมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์ เทคโนโลยี และการนำไปปฏิบัติจริง สืบสานและประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและอาเซียน ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมภายใน
 
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Architecture (Architecture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.Arch. (Interior Architecture)
LeveL
Bachelor Degree
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน