เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Bachelor of Landscape Architecture

ภาพรวมสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ปรัชญาหลักสูตร

เผยแพร่ และพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อความเป็นมาตรฐานของหลักสูตรปริญญาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาความรู้จากมรดกสภาพแวดล้อมท้องถิ่น และพัฒนาความคิดที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน


Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Landscape Architecture
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ภ.สถ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Landscape Architecture
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.L.A.
LeveL
Bachelor Degree 5-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการสอบคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน