เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ระดับปริญญาตรี
UNDERGRADUATE
ภาพรวมหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายละเอียดอื่นๆ อาจารย์ผู้สอน ดาวน์โหลดหลักสูตร ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

Bachelor of Architecture Program in Industrial Design

ภาพรวมสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

ปรัชญาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและตอบสนองการตลาดโดยใช้การออกแบบให้เป็นส่วนขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Name of courses
ชื่อภาษาไทย
:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
Degree
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
:
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
Bachelor of Architecture (Industrial Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
B.Arch. (Industrial Design)
LeveL
Bachelor Degree 4-year study period
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบัน