เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ฐานข้อมูลวิชาการ
DATABASE & INFORMATION
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากร
    และแนวทางปฏิบัติ
PMQA : การพัฒนาคุณภาพ
    การบริหารจัดการภาครัฐ
เอกสารประกอบการนำเสนอ
    หลักสูตร

“การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อชุมชน”
พื้นที่ชุมชนต้นน้ำน่าน

สืบเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา จนถึงปีปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกิดน้ำท่วมรุนแรงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในพื้นที่หลายภาค อันเนื่องมาจาก “ป่าต้นน้ำ” ถูกทำลายจำนวนมาก อีกทั้งการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายเช่นกัน นอกจากการบุกรุกทำลายป่าโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพล และนายทุนแล้ว ยังมีชาวบ้านบุกรุกทำลายป่าเอาไม้ไปขาย ปรับพื้นที่ทำการเกษตร และการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ของชาวไทยภูเขา ล้วนแต่คือ ต้นเหตุของการทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ เพราะป่าต้นน้ำซึ่งเปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่คอยปล่อยน้ำให้ค่อยๆ ไหลสู่แม่น้ำลำธาร หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืชต่าง ๆ ถูกทำลายไปจนเหลือ จำนวนน้อยมาก โดยเฉพาะกรณีของพื้นที่ปัญหา “ป่าต้นน้ำน่าน” โดยที่จังหวัดน่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ป่าเขา และพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกมีจำกัด เกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ประกอบกับนโยบายและ มาตรการส่งเสริมของภาครัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การประกันรายได้ และรับจำนำสินค้าเกษตร ฯลฯ มีส่วนทำให้เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูก จนเกินระดับที่ควบคุมได้ ทุกวันนี้ จังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการขยายเกือบหนึ่งล้านไร่ พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มีจำนวนน้อย นอกนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรมมีแนวโน้มกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกอย่าง ต่อเนื่อง เช่น ข้าวโพด และยางพารา ปัจจุบันน่านกำลังเผชิญปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดินถล่ม น้ำหลาก อุทกภัยรุนแรงซ้ำซาก และน้ำแล้งเนื่องจากดินไม่สามารถ กักเก็บน้ำไว้ได้ อากาศเสียจากหมอกควัน ดินเสื่อมด้วยสารตกค้างจากการใช้สารเคมีเกษตรเข้มข้น แหล่งน้ำปนเปื้อน เป็นต้น ปัญหาของต้นน้ำน่าน ไม่เพียงเป็นปัญหาของคนในพื้นที่เท่านั้น แต่เป็นสถานการณ์ปัญหาที่สำคัญของ ประเทศด้วยเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่ป่าลดลง และดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ จะทำให้ปริมาณน้ำหลากสู่ปลายน้ำ ซึ่งหมายถึงอุทกภัยรุนแรงและปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา เช่น สุขภาพ และปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต


จากความเป็นมาและเหตุผลข้างต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน ที่จะร่วมมือกันดำเนินการในรูปแบบการจัด โครงการออกแบบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำน่านได้รับความรู้ในการพึ่งพาตนเองจากธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่และคณะผู้เข้าร่วมโครงการ สู่การพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำร้ายอารยะธรรมของลูกหลาน ถือประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน และสร้างสำนึกแห่งการให้และจิตอาสาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก “การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อชุมชน” พื้นที่ชุมชนต้นน้ำน่าน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีแผนการดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ณ พื้นที่ชุมชนต้นน้ำน่าน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และกิจกรรมที่ 2 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Facebook page โครงการ : facebook.com/pages/ชุมชนต้นน้ำน่าน