เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store

ห้องสมุดมีหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า300,000 เล่ม วารสารกว่า 80,000 เล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุกว่า 15,000 รายการ และมีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Internet) ไว้บริการนักศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งให้บริการ ตรวจสอบรายการการยืมการค้นหาหนังสือ วารสาร สื่อดิจิตอล และข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ http://www.arch.kmitl.ac.th/

ความน่าเชื่อถือทางวิชาการคือแก่นแท้และความสำเร็จของ ความเป็นสถาบันอุดมศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตในอนาคต นั่นย่อมจะเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่หมั่นฝึกฝน และพัฒนาความคิด ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง ให้นักศึกษาได้ลงมือทำด้วยตนเอง

ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้บริการงานบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบต่างๆ เช่น ระบบสมัครนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงิน ระบบบริหารหลักสูตร ระบบการค้นหาความรูู้ที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ห้องที่จัดแสดงและนำเสนอผลงานต่างๆของนักศึกษาและมีการจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการถาวรจะนำเสนอเครื่องถ้วยโบราณที่ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 2,500 ชิ้น อาทิ เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนา เครื่องถ้วยพม่า เครื่องถ้วยเวียดนาม เครื่องถ้วยญี่ปุ่น และเครื่องถ้วยจีน เป็นต้น นอกจากเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับผู้สนใจแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์สถาน เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยและแหล่งรวมเครื่องถ้วยที่สำคัญ และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภัณฑารักษ์ นักเรียน และนักศึกษาได้ ใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ของคณะพบกับสิทธิพิเศษในการเลือกซื้อสินค้าที่ Apple Store เพื่อการศึกษา แล้วประหยัดไปกับ Mac เครื่องใหม่ พร้อม iPad เครื่องใหม่ ราคาส่งเสริมการศึกษาจาก ให้สิทธิ์ในการซื้อแก่นักศึกษา นักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้ปกครองที่ต้องการซื้อให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาทุกระดับชั้น เลือกซื้อสินค้าที่ Apple Store เพื่อการศึกษาแล้วประหยัด