เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store

ร้านขายหนังสือ มีหนังสือและตำรามากมาย จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และผู้เชี่ยวชาญจากที่อื่นๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ไว้บริการนักศึกษา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. และวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.30-19.00 น. ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายการหนังสือ ตำรา เอกสารการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

ปี พ.ศ. 2557-2559

ลำดับที่

ชื่อหนังสือ-ตำรา

ชื่อผู้จัดทำ

ราคา

1

หลักการเขียนแบบเบื้องต้น

ผศ.เอกพงษ์  จุลเสนีย์

140

2

กราฟฟิกในการแก้ปัญหา

ผศ.โอชกร  ภาคสุวรรณ

100

3

ระเบียบวิธีการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

80

4

ผังเมืองเบื้องต้น

รศ.พรพรรณ  ชิณพงษ์

140

5

การวางผังบริเวณกับการวิเคราะห์

รศ.พรพรรณ  ชิณพงษ์

200

6

การวางผังบริเวณ

รศ.พรพรรณ  ชิณพงษ์

90

7

ระบบน้ำใช้น้ำทิ้งในอาคาร

รศ.ธีรมน  ไวโรจนกิจ

80

8

การติดตั้งวัสดุประกอบอาคาร

รศ.สุพัฒน์  บุณยฤธิกิจ

80

9

AUTODESK REVIT

รศ.วิวัฒน์  อุดมปิติทรัพย์

200

10

THESIS IN ARCHITECTURE

ผศ.โอชกร  ภาคสุวรรณ

130

11

ENER-WIN

ผศ.ไกรทอง  โชติวุฒิพัฒนา

30

12

โรงเรียนประถม 1-6 โครงการออกแบบ

ผศ.โอชกร  ภาคสุวรรณ

110

13

สังคมวิทยาเมือง

ผศ.สุรพล  สุวรรณ

50

14

การวิเคราะห์ข้อมูล สน. โปรแกรมสถิติ

ผศ.ดร.เบญจมาศ  กุฎินทร์

100

15

คุณภาพสภาพแวกลอมภายใน

รศ.กฤษฏา  อินทรสถิตย์

110

16

การออกแบบเอกลักษณ์ในองค์กร

รศ.อรรถพร  เพชรานนท์

110

17

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.อรรถพร  เพชรานนท์

100

18

การออกแบบภายในศูนย์การค้า

รศ.อรรถพร  เพชรานนท์

120

19

การออกแบบขนบศิลปเกาหลี

ผศ.ชาติ  ภาสวร

120

20

ปกิณกศิลป์

ผศ.ชาติ  ภาสวร

50

21

ไม้ใบ ใบไม้ ไม้สวย

รศ.ประสิทธิ์  สุไลมาน

120

22

การออกแบบเรขศิลป์สภาพแวดล้อม

ผศ.วุฒิชัย  มณีอินทร์

110

23

เฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น

รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล

100

24

เฟอร์นิเจอร์ก้าวหน้า

รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล

100

25

เฟอร์นิเจอร์ 3

อ.ต่อวงศ์  ปุ้ยพันธวงศ์

100

26

วิธีวิจัยเบื้องต้นศิลปอุตสาหกรรม

รศ.ดร.อุไรวรรณ  ปิติมณียากุล

80

27

เรียงร้อยเรื่องผ้าถัก

รศ.ดร.อุไรวรรณ  ปิติมณียากุล

80

28

การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

ผศ.กฤติยา  ตระกูลธิวากร

95

29

การออกแบบสิ่งทอ

อ.ผ่องศรี  รอดโพธิ์ทอง

60

30

การทอสีและการทอผ้ามัดย้อม

อ.ผ่องศรี  รอดโพธ์ทอง

80

31

สังเขปประวัติศาสตร์ศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ธวัชชัย  หารนพวงศ์ชัย

110

32

การเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ.ธนารักษ์  จันทรประสิทธิ์

130

33

ความรู้พื้นฐานในงานวิจิตรศิลป์

รศ.น้ำอ้อย  สายหู

60

34

หลักโฆษณา 1

อ.ทรงศิริ  พันธุเสวี

50

35

หลักโฆษณา 2

อ.ทรงศิริ  พันธุเสวี

40

36

สเก็ตอัฟโปรแกรมสำหรับนักออกแบบ

อ.พงศ์สันต์  สุวรรณะชฎ

100

37

วิวัฒนาการของการวางแผนเมือง

ผศ.กรินทร์  กลิ่นขจร

100

38

ภาพพิมพ์พื้นฐาน

ผศ.ศรีวรรณ  เจนหัตกิจ

60

39

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น

อ.เขมพัทร์  พัชรวิช

75

40

FILM PRODUCTION

อ.เขมพัทร์  พัชรวิช

130

41

รูปร่างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

ผศ.ประภัสสร  เลิศอนันต์

135

42

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

ผศ.ประภัสสร  เลิศอนันต์

90

43

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สากล

ผศ.ประภัสสร  เลิศอนันต์

65

44

การกำกับภาพยนตร์

ผศ.ประภัสสร  เลิศอนันต์

100

45

FINE ART

ผศ.ดร.บุษยมาศ  นันทวัน

50

46

ศิลปวิจารณ์

ผศ.ดร.บุษยมาศ  นันทวัน

25

47

การบริหารโครงการ

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

250

48

การเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

180

49

เทคโนโลยีทางอาคารและวัสดุก่อสร้าง

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

240

50

การวิเคราะห์โครงการสถาปัตยกรรม

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

100

51

ระเบียบวิธีการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ป.ตรีและ โท

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

100

52

ระบบไฟฟ้า

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

220

53

ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

120

54

ระบบสุขาภิบาล

รศ.สมศักดิ์  ธรรมเวชวิถี

120

55

การออกแบบนิทรรศการ

อ.ภาษิต  เลนิวา

100

56

การออกแบบโลหะ

อ.สมประสงค์  รุ่งเรือง

120

57

การตัดต่อภาพยนตร์

อ.แข  มังกรวงษ์

100

58

พื้นฐานภาพยนตร์

อ.กิตติ  ศรมณี

100

59

การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง ชุมชนเมือง

อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์  อุปลา 

120

60

ศิลปะและการออกแบบเพื่อภาพยนตร์

อ.เขมพัทร์  พัชรวิช

130

61

โปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.จันทนี  เพชรานนท์

120

62

การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

รศ.สุพัฒน์  บุณญฤทธิกิจ

100

63

การวางแผนการขนส่งและการใช้ที่ดินขั้นสูง

อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์  อุปลา

120

64

การอนุรัษ์อาคารเก่าชุมชนดั้งเดิมของไทย

อ.ปริญญา  ชูแก้ว

100

65

ภาพประกอบนิตยสาร

ผศ.กิตติชัย

160

66

การวิเคราะห์การออกแบบ สน.

อ.วีระยุต  ขุ้ยศร

100

67

วาดรูปไม่สวยผิดตรงไหน

ผศ.ธิติพันธ์  ตริตระการ

100

68

พื้นฐานอนิเมชั่น

อ.เขมพัทร์  พัชรวิช

100

69

การปฏิวัติอุตสาหกรรมและประวัติศาสตร์การออกแบบ

รศ.บรรจงศักดิ์  พิมพ์ทอง

120

70

วาดเล่น วาดเส้น

รศ.บรรจงศักดิ์  พิมพ์ทอง

120

71

นักออกแบบผู้ยิ่งใหญ่...เปลี่ยนโลก

รศ.บรรจงศักดิ์  พิมพ์ทอง

120

72

ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ

อ.พิจักษ์  ทนันชัยบุตร

120

73

การสร้างสรรงานโฆษณา

รศ.บรรจงศักดิ์  พิมพ์ทอง

200

74

แนวคิดทางทัศนศิลป์ 2

ผศ.ดร.บุษยมาศ  นันทวัน

200

75

โครงสร้างลายทอ

อ.จารุพัชร  อาชวะสมิต

200

76

ตำราวิชาการพิมพ์เรซิ่ง

ผศ.ธนากร

230

77

สัมพันธภาพทางจิตรวิญญาณ

ผศ.ธนดล  ดีรุจิเจริญ

120