เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
ITOKmitl
Integrated Technology Operation KMITL
รายละเอียดศูนย์ ITOKmitl โครงการของศูนย์ ITOKmitl ผลงานการออกแบบพื้นที่

“ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ”
Integrated Technology Operation KMITL (ITOKmitl)

หลักการและเหตุผล

จากปัญหาประเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับคนจำนวนมาก การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการกันทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศทั้งมิติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน คือภัยธรรมชาติ น้ำท่วม น้ำแล้ง โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการดินและน้ำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นโมเดลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่สามารถเป็นตัวอย่างการจัดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งระบบด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มีเป้าหมายเพื่อการรักษาและฟื้นฟูวิถีอารยธรรมของชุมชนในพื้นที่และการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ ในอนาคตทั้งด้าน น้ำ อาหาร และพลังงาน อันเป็นวิกฤตร่วมกับของคนทั้งโลก
ปัจจุบัน การดำเนินงานในระยะแรกประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยภายในเวลา 2 ปี สามารถสร้างตัวอย่างพื้นที่การแก้ไขปัญหา “น้ำท่วม-น้ำแล้ง” โดยมีโมเดลการจัดการน้ำแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ราบ และ “เปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นเขาหัวจุก” ในพื้นที่สูง และเชื่อมกับชุมชนเพื่อสร้างตัวอย่างรูปธรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ร่วมกับบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชุมชนต้นน้ำน่านและเครือข่ายภาคีจังหวัดน่าน และร่วมกับสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยดำเนินการกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตากและกาญจนบุรี นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายชุมชนอื่นๆ อีกจำนวนมาก
ความสำเร็จของโครงการนำร่องนำมาซึ่งการเปิดให้บริการวิชาการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมให้กับบุคคลทั่วไป มีผู้สนใจเข้าร่วมลงชื่อแล้วกว่า 1,000 ราย ดำเนินการออกแบบไปแล้วกว่า 200 ราย ทั่วประเทศ จนนำมาสู่โครงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีดาวเทียม ระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลจำนวนมาก และซอฟท์แวร์ที่พัฒนาการขึ้นใหม่เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และคาดการณ์เพื่อวางแผนป้องกัน รับมือภัยพิบัติในอนาคตได้ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ” โดยมีพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ(Integrated Technology Operation KMITL) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


จาก ส.ค.ส.พระราชทานปี 2547 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนไทย ปรากฎระเบิด 4 ลูก ที่หมายถึงวิกฤต 4 ด้าน และข้อความ "สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย" นำมาสู่การรวมพลังภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เพื่อแก้วิกฤต อาหาร น้ำ พลังงาน อันเป็นวิกฤตการณ์โลกในอนาคต ด้วยการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำตามภูมิสังคม ยึดหลักการสร้าง mocro climate หรือการสร้างระบบนิเวศย่อยๆ ในพื้นที่ส่วนบุคคล พื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ ด้วยการร่วมมือลงแรง ลงแขก ลงขัน กลายเป็นความมั่นคงของชุมชน สังคมในอนาคต - อาสาสมัครสถาปนิกจำนวนหนึ่ง ร่วมลงพื้นที่กับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พบกับชาวบ้านเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้นแบบการปฏิรูปการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆของสังคมและประเทศ โดยบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนงานวิชาการตามพันธกิจสถาบันในงานด้านวิชาการ เทคโนโลยี ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสร้างศูนย์กลางของต้นแบบศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี งานวิชาการ งานปฏิบัติการ งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ
3. เพื่อดำเนินงานตามแนวทางหลักที่ทางบริษัท McKinsey & Company ได้เสนอแนะให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันตามพันธกิจของสถาบันระหว่างส่วนงานวิชาการและหน่วยงานต่างๆภายในสถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกคณะ
กลุ่มที่ 2 ภาคีขับเคลื่อนในระดับประเทศ 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
กลุ่มที่ 3 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และเครือข่าย 5 ภาคีในพื้นที่เพื่อการสร้างตัวอย่างการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม


Facebook page ITOKmitl : Integrated-Technology-Operation-KMITL-1086692911342135