เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
คณะผู้บริหาร สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลักภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถ.ม. สถาปัตยกรรมเขตร้อนสถ.ม. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนสถ.บ. สถาปัตยกรรมภายในสถ.ม. สถาปัตยกรรมภายในอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในผ.ม. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมสถ.ด. สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบสถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรมศป.บ. ออกแบบสนเทศสามมิติสถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรมอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรมศป.บ. นิเทศศิลป์ศป.บ. ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดียศป.บ. การถ่ายภาพศป.บ. จิตรกรรมศป.บ. ประติมากรรมศป.บ. ภาพพิมพ์ศป.ม. ทัศนศิลป์บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการศป.บ. การถ่ายภาพ