เกี่ยวกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตราสัญลักษณ์คณะฯ โครงสร้างองค์กร ติดต่อเรา การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ข่าวสารและคลังสื่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสถาบัน ข่าวสาขาวิชา ข่าวงานประกวดนักศึกษา อัลบัมภาพกิจกรรม วิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ฐานข้อมูลวิชาการ
การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่ชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง งานแผนงาน จรรยาบรรของบุคลากรและแนวทางปฏิบัติ PMQA : การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ITOKmitl
สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องสมุด WORKSHOP ห้องปฏิบัติการ ห้องแสดงงานศิลปะ U-Store
โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
คณะผู้บริหาร กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กลุ่มสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม กลุ่มสาขาวิชาการถ่ายภาพ กลุ่มวิชานิเทศศิลป์ กลุ่มสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรม กลุ่มสาขาวิชาประติมากรรม กลุ่มสาขาวิชาภาพพิมพ์ กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ กลุ่มวิชาการวางแผนภาคและเมือง กลุ่มวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
คณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์
รองคณบดี
อ.ณรงค์ มณฑปใหญ่
รองคณบดี
อ.พรพุฒิ ศุภเอม
รองคณบดี
ดร.ปนายุ ไชยรัตนานนท์
รองคณบดี
ผศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
รองคณบดี
ผศ.ชาลี มธุรการ
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.ชุมพร มูรพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
ผศ.กิตติ ศรมณี
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบ
ผศ.วุฒิกร คงคา
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม