Preaload Image

ผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพ

อ.สุรเชษฐ  ไชยอุปละ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

ผศ.หทัยรัตน์ มณีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.นฤดี  ภู่รัตนรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปูรณ์  ขวัญสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อ.ดร.มนสินี  อรรถวานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ
รักษาการ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
หัวหน้าภาควิชาการนิเทศศิลป์

รศ.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ผศ.พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ
รักษาการ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
หัวหน้าภาควิชาการนิเทศศิลป์

ภาควิชาศิลปกรรม

รศ.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ