Preaload Image

ผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพ

อ.สุรเชษฐ  ไชยอุปละ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

ผศ.ชาลี มธุรการ
รองคณบดีฝ่ายคุณภาพชีวิตนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.ดร.กิตติชัย เกษมศานติ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

อ.มนวดี ศิริเปรมฤดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร

ดร.ศตคุณ โฆษะวินทะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

อ.นฤดี  ภู่รัตนรักษ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.วุฒิกร คงคา
รักษาการหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

นายสุภัทร  จำปาทอง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารการศึกษาและวิชาการ

นายสิทธิ    ภาณุพัฒนพงศ์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารการศึกษาและวิชาการ

นายทรงพล  ยมนาค
ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและเครือข่ายสถาปัตยกรรมดิจิตอล

นางอุษณี  ศิริเรือง
ที่ปรึกษาด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

ผศ.กิติสาร  วานิชย์ยานนท์
ปรึกษาด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

ดร.ศิริพันธุ์  กระแสร์แสน
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC)

ดร.พยัต  วุฒิรงค์
ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ผศ.ปิยนารถ  ฟักทองพรรณ
ที่ปรึกษาด้านบริหารการศึกษา

Asst.Prof. James  R.Haft
ที่ปรึกษาด้านบริหารการศึกษา

นายนัยสันต์ จันทรศรี
ที่ปรึกษาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

นายสมชนะ กังวารจิตต์
ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์การออกแบบและสื่อสารอัตลักษณ์

นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ที่ปรึกษาด้านแผนกลยุทธ์อบรม

ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รศ.วีระยุต ขุ้ยศร
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม

ภาควิชานิเทศศิลป์

ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
หัวหน้าภาควิชานิเทศศิลป์

ภาควิชาศิลปกรรม

ผศ.วุฒิกร คงคา
รักษาการหัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม

สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คุณเชิดศักดิ์ สถาพร
ผู้อำนวยการ ส่วนสนับสนุนวิชาการ